Kurser och projekt

Stiftsgården Rättvik har ambitionen att lyfta miljö- och hållbarhetsaspekter i all kurs- och lägerverksamhet, och då framför allt klimatkrisens andliga och existentiella frågor och hur vi agerar relaterat till skapelsen. Ekoteologi är ett centralt begrepp, men även att knyta samman pilgrimsvandring, klimatfrågor och Act:s arbete för klimaträttvisa.

Kurser
Alla kursinbjudningar presenteras på hemsidan: https://stiftsgardenrattvik.se/kurser/

Projekt
”Värderingsförändring och klimatkrisens andliga och existentiella aspekter”.
Ett projekt inom Svenska Kyrkans färdplan för klimatet.

Stiftsgården Rättvik tog initiativ till projektet. En förstudie gjordes under 2021 – februari 2022 med syftet att skapa ett nätverk och arbeta fram en modell för reflektion kring klimatkrisens andliga och existentiella aspekter. I steg 2, som genomfördes 2022-2023, omsattes modellen i praktiken i samarbete med det nätverk som hade skapats och nya tillkommande aktörer. Kurser och aktiviteter skapades inom ”vägen intellekt och nya kunskaper” (teori), ”upplevelsevägen” (praktik) och korsvägar mellan de båda.

Inom ramen för projektet erbjöds bl a utbildningar för regionala och lokala aktörer, som sedan fick i uppdrag att lyfta frågorna vidare i sina respektive sammanhang. Flera av dessa utbildningar fortsätter att genomföras efter projektets slut.

”Hållbara måltider”
Stiftsgården Rättvik har medverkat i Göteborgs stifts projekt inom Svenska Kyrkans färdplan för klimatet under 2022-2023 och då bl a erhållit utbildning och certifiering i One Planet Plate https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/#om-one-planet-plate

Kontakt
Pontus Gunnarsson, föreståndare Stiftsgården Rättvik, pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se