Representantskapet

Stiftsgårdens representantskap är en unik samarbetsform till ömsesidig nytta för stiftets församlingar och Stiftsgården i Rättvik. Varje församling har rätt att utse två ledamöter samt ledamöter från t ex Kyrkans Unga och Församlingsråd. De övergripande frågorna är: Hur kan Stiftsgården stödja arbetet i församlingarna och vad önskar församlingarna få för stöd från Stiftsgården?

Representantskapet träffas två gånger per år. Vid mandatperiodens första möte utses en särskild grupp som tillsammans med Stiftsgårdens föreståndare planerar och genomför representantskapets möten under året. Gruppen ska också följa arbetet och vara en diskussionspart till ledningen för Stiftsgården. Målsättningen med mötena är att ge kunskaper och nya infallsvinklar inom olika aktuella områden. Nedan kan du ladda ner material från presentationer från det senaste årets möten. Önskar du få Stiftsgårdens verksamhetsuppföljning och bokslut från det gångna verksamhetsåret är du välkommen att ta kontakt med vår ekonomichef Monika Vester. Du når Monika på monika.vester@svenskakyrkan.se eller 010-160 80 00 vxl.