Rättviksseminariet

Ett av Stiftsgården Rättviks viktiga bidrag in i Svenska kyrkans Färdplan för klimatet är kompetensen och engagemanget som finns i Rättviksseminariet. I den gruppen ingår vetenskapligt högt meriterade personer inom såväl naturvetenskap som teologi. Gruppen har utökats efterhand och därigenom både föryngrats och breddats ekumeniskt. Genom sina nätverk knyter medlemmarna ytterligare personer till kurser och möten som de anordnar och medverkar i.

Planetens och kärlekens gränser 
Planetens och kärlekens gränser är en antologi som spänner över ett brett fält av kunskap, från teknik och biologi till ekologi och teologi. Den binds samman av författarnas gemensamma engagemang i planetens, och därmed vår gemensamma, framtid. Många av författarna ingår i det ekoteologiska seminariet med naturvetare och teologer som sedan ett antal år mötts på Stiftsgården i Rättvik och som numera benämns Rättviksseminariet.
Boken kan köpas på Stiftsgården Rättvik och via Votum förlag: https://www.votummedia.se/produkt/planetens-karlekens-granser/

Kurser där naturvetenskap och teologi möts om klimat, miljö och resurser:

2024  Kurs 5  Hur är vi också djurs och växters nästa?
Gör din anmälan här: https://stiftsgardenrattvik.se/hur-ar-vi-ocksa-djurs-och-vaxters-nasta/
2022  Kurs 4  Det är aldrig så mörkt som före gryningen – att leva tillsammans inom planetens och kärlekens gränser
2021  Kurs 3    Pengarna eller livet, dags att vända om? – fallet med kyrkans skog:
”       3a  Tro, pengar, skog – hur hänger de ihop?
”       3b  Vi arbetar oss fram mot förståelse och handlingskraft
”       3c  Kyrkan, klimatet och vår skog. Omvändelse – men vart och hur?
2020  Kurs 2    Ekoteologisk omvändelse – människan i relation till övrigt liv
2020  Kurs 1    Jorden är begränsad, men är människan omättlig?

Kontakt:
Kontakta Rättviksseminariet via Stiftsgårdens föreståndare: pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Rättviksseminariets medlemmar


Per Larsson, präst och ekoteolog
Kåre Olsson, fil.dr. organisk kemi
Sverker Molander, miljösystemvetare, professor
Bengt Gustafsson, astronom
Anders Liljas, professor biokemi
Sven Hillert, präst och ekoteolog; www.svenhillert.se/
Pekka Mellergård, hjärnkirurg och författare
Eva Katarina Agestam, präst och ekoteolog
Carina Sundberg, präst och ekoteolog
Kristina Belfrage, doktor i agroekologi
Malin Östman, kurssamordnare CEMUS; www.cemus.uu.se
Margareta Nordström, ekoteolog
Lars Rydén, miljövetare, biokemist; Endast skogsfrågor
Harry Månsus, ekoteolog, pastor, författare; www.mansus.se
Marie-Louise Bengtsson
Claes Hedström, präst och ekoteolog
Sofia Rosshagen, Sveriges Internationella råds miljögrupp
Michael Nausner, systematisk teolog
Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi
Jorunn Hellman, agronom; Jordens Vänner
Samuel Hall, teologistuderande; Fridays for Future